جهت پرداخت کمک های نقدی خود می‌توانید با شماره گیری #300*733* و انتخاب گزینه کمیپین مهربان، مبلغ مورد نظر خود را واریز نمائید و در این کار خیر سهیم شوید.

برای استفاده از خدمات اين سامانه، بايد رمز اينترنتی(رمز دوم) کارت خود را فعال کرده باشيد.

ربات تلگرام قلب مهربان را دنبال کنید